نمایندگی های مجاز شرکت تهویه پرشین (اسکای کول  sky cool)

اصفهان  – سعادت آباد    (آقای شمس )
کاشان  – خیابان امیر کبیر  (آقای محمودی )
مشهد – احمد آباد    (آقای جمشیدی )
زنجان  – خیابان خرمشهر   (آقای شجاعی فر)
شهرکرد  – بلوار 13 آبان    ( آقای لیلاچیان )
تبریز  – خیابان شریعتی جنوبی   ( آقای علیزاده )